Τα ενεργά επαγγέλματα στις Σάπες

Η δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με μερικούς ακόμα επιβαρυντικούς παράγοντες που σχετίζονται με την γεωγραφία της περιοχής έχουν οδηγήσει πολλούς κατοίκους της περιοχής στην φυγή για αναζήτηση εργασίας και καλύτερων συνθηκών αλλού.

Στα πλαίσια του προγράμματος που συμμετείχαν μαθητές της Β’ Λυκείου θελήσαμε να αποτυπώσουμε κάποια χαρακτηριστικά της όλης κατάστασης όπως την οικονομική/επαγγελματική κατάσταση των οικογενειών των μαθητών του σχολείου μας καθώς και να αναδείξουμε τυχών επαγγέλματα που υπάρχουν και προσφέρουν εργασία στον τόπο. Παράλληλα έγιναν προσπάθειες να αναδειχθούν χώροι στους οποίους υπάρχει δυναμική για το μέλλον.

Η οργάνωση του προγράμματος σχεδιάστηκε γύρω από τις νέες τεχνολογίες και την πληροφορική με σκοπό οι μαθητές να αυξήσουν τις δυνατότητες διαχείρισης, οργάνωσης και παρουσίασης των πληροφοριών που συλλέχθηκαν και αναδείχθηκαν.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τεχνικές όπως η σύνταξη ερωτηματολογίων η ηλεκτρονική ανάρτηση συλλογή αποτελεσμάτων και επεξεργασία τους (Google docs). Για την παρουσίαση αλλά και την συλλογή των πληροφοριών και των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το μέσω των δυναμικών ιστοτόπων. Οι μαθητές εργάσθηκαν με τεχνολογίες γνωστές ως CMS (content management systems) οι οποίες χρησιμοποιούνται σε δυναμικούς ιστοτόπους όπως το wordpress.com.

Στα πλαίσια των «παραδοτέων» του προγράμματος περιλαμβάνονται ένας ιστότοπος (http://oikonomiasapon.wordpress.com) όπου παρατίθενται τα ερωτηματολόγια η στατιστικής ανάλυση και τα αποτελέσματα και η αποτύπωση των στοιχείων και των ερευνών στο αντικείμενο του προγράμματος. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνολογίες των εγγράφων Google (google mail, Google forms, Google Docs) στις οποίες και καταγράφονται οι όποιες πληροφορίες που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν.

 

Ματθαίος Μηλιώνης

Πληροφορικός ΠΕ19