Λήψη μέτρων προστασίας και απουσίες μαθητών/-τριών λόγω του Covid-19