ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΓΕΛ.Δ.Ε. ΣΑΠΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΠΕΚ

  

Το ΓΕΛ.Δ.Ε. Σαπών, στο πλαίσιο υλοποίησης ενδοσχολικών επιμορφώσεων σε επίπεδο Συντονισμού Τάξεων, συμμετέχει σε σεμινάριο διάρκειας  15 ωρών, το οποίο υλοποιείται  σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ).

Ο τίτλος του σεμιναρίου είναι «Το κρυμμένο μυστικό της ιστορίας» και υλοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως  και ασύγχρονα  μέσω της πλατφόρμας Moodle.  Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 2 εβδομάδες, από 06/03/2023  μέχρι 19/03/2023  και η αξιολόγηση γίνεται με ερωτήσεις κλειστού τύπου, κατόπιν  μελέτης του επιμορφωτικού υλικού.  Επισημαίνεται ότι όλο το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου έχει εγκριθεί από το Ι.Ε.Π. και έχει αναρτηθεί στην  σχετική ιστοσελίδα του στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων,  στη θεματική: «Ζω Καλύτερα – Ευ Ζην . Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία και πρόληψη – 533_Το κρυμμένο μυστικό της ιστορίας (ΕΕΠΕΚ).    Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα λάβουν στο τέλος του σεμιναρίου σχετική βεβαίωση συμμετοχής στην επιμόρφωση.

Σκοπός του σεμιναρίου/εργαστηρίου είναι η ενίσχυση και η ενδυνάμωση των μαθητών/τριών, ούτως ώστε,  ως πολίτες του αύριο,  να καλλιεργήσουν θετική αντίληψη για τον τρόπο εξασφάλισης του «ευ ζην». Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διαδραστικού τύπου παιχνίδια (παιχνίδια ρόλων και κινητικά, pod casts, video κτλ.). Οι μαθητές/τριες, μέσα από τις δραστηριότητες αυτές, ενθαρρύνονται: α) να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, β) να αναπτύσσουν τις Δεξιότητες του 21ου αιώνα (4C?s) και τις Δεξιότητες του Νου-Ζωής: κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συνεργασία, επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, πρωτοβουλία, επίλυση προβλημάτων, ενσυναίσθηση, γ) να συνδυάζουν στοιχεία  διακειμενικότητας  αξιοποιώντας μύθους του Αισώπου,  που σχετίζονται με την προαγωγή αξιών,  όπως  ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, η αποδοχή της διαφορετικότητας κλπ.